Medezeggenschap: meepraten en beslissen

Cliëntenraad

In Nederland regelt de Wmcz 2018 (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) dat cliënten van instellingen voor langdurig verblijf en hun naasten mee kunnen praten én beslissen over zorg. De cliëntenraad heeft hierin een belangrijke rol. Leden van onze cliëntenraad zetten zich in voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten. Zij worden zoveel mogelijk betrokken bij de gang van zaken in de eigen woon- en leefomgeving, zorg en dienstverlening (of voor de bewonersgroep die zij vertegenwoordigen). Niet alleen over beleid dus. Juist de alledaagse onderwerpen in het gasthuis staan hoog op de agenda. De cliëntenraad heeft op verschillende onderwerpen informatie-, advies- en instemmingsrecht.

Hier leest u meer over de cliëntenraad van het Bartholomeus Gasthuis.

 

Ondernemingsraad (OR)

Het Bartholomeus Gasthuis heeft een actieve ondernemingsraad (OR). Bestuurder en raad werken samen volgens de wettelijke kaders van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR en de Wet Kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Alle vakgroepen van het gasthuis (zorg, horeca, facilitair en staf) zijn naar rato vertegenwoordigd en worden gekozen door de eigen achterban. Bestuurder en management informeren de ondernemingsraad voortdurend over plannen, ontwikkelingen en maatregelen. Hierdoor kan de OR meedenken en invloed uitoefenen op het beleid. De raad informeert de organisatie via digitale nieuwsberichten en houdt regelmatig achterbanraadplegingen om vinger aan de pols te houden.

De Ondernemingsraad heeft op verschillende onderwerpen informatie-, advies- en instemmingsrecht.

 

 

VVAR

VVAR staat voor Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad. Dit is een multidisciplinaire professionele adviesraad die de bestuurder gevraagd en ongevraagd adviseert over de zorg en de organisatie ervan. Bijvoorbeeld medicatiebeleid en wondzorg, maar ook voorbehouden handelingen en welzijn. In het gasthuis bestaat de VVAR uit verzorgenden, verpleegkundigen, een leerling en (meewerkend) opleider. Hun inbreng is waardevol, omdat zij direct met bewoners en zorghotelgasten te maken. Zij weten dus wat er op de werkvloer gebeurt en of nieuwe ideeën of veranderingen kansrijk zijn. De VVAR vergadert zes keer per jaar, twee keer per jaar is de bestuurder bij dit overleg.

 

X