Kwaliteitsvenster

Kwaliteit meten en samen (blijven) leren

Bartholomeus Gasthuis is open over kwaliteit. Meten is weten. Zolang we meten om te blijven verbeteren, staan we daar vierkant achter. Zo blijven we een lerende organisatie. Dit kwaliteitsvenster bestaat uit onderwerpen die iets zeggen over de kwaliteit van zorg en verblijf, de beleving daarvan, duurzaamheid en andere (verplichte) kwaliteitsrapportages.

Kwaliteitskader

Het landelijke Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg omschrijft wat bewoners en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg, ook in het Bartholomeus Gasthuis. Het kwaliteitskader daagt ons uit om samen met bewoners, gasten, zorgverleners en zorgorganisaties de kwaliteit te verbeteren en te blijven leren. Bovendien is het kader het vertrekpunt voor extern toezicht en voor inkoop en contractering van zorg.

NB: Het Kwaliteitskader staat op de nominatie om vervangen te worden door het Generiek Kompas “Samen werken aan kwaliteit van bestaan” vanaf 1 januari 2024.

 

Landelijk Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg lezen?

Kwaliteitsjaarplan en -verslag

Jaarlijks zetten we in een kwaliteitsjaarplan concrete doelen en actiepunten uit voor onze organisatie.  Hier gaan we vervolgens mee aan de slag. In een jaarlijks kwaliteitsverslag blikken wij terug: hebben wij onze doelen behaald? Wat ging goed, wat kon beter en hoe kunnen we dat bereiken?

Naast medewerkers worden de medezeggenschaps-organen Cliëntenraad, de Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VVAR) en de Ondernemingsraad en uiteraard het College van Regenten (RvT) betrokken bij het maken van het kwaliteitsjaarplan en -verslag.

 

Bekijk het actuele kwaliteitsjaarplan en -verslag.

Kwaliteitsbeheersing

Tot en met voorjaar 2023 is er jaarlijks een externe kwaliteitsaudit uitgevoerd in het Bartholomeus Gasthuis. We zijn trots op de reeks van zeven jaar zonder tekortkomingen. Toch zien we geen enkele aanleiding om achterover te leunen. Daarom vervingen we in de loop van 2023 we de ISO-certificering door een gerichter assessment op ons kwaliteitssysteem. Eind februari 2024 voerde TUV het eerste kwaliteitsassessment uit. Wederom zonder tekortkomingen! We zetten alles in om deze lijn vast te houden.

 

Hier beschrijven wij kwaliteitsbeheersing uitgebreider.

Wet zorg en dwang (Wzd)

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten voor mensen die hun wil niet (meer) goed kunnen uiten, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening zoals dementie. Het uitgangspunt van deze wet en is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet wordt toegepast, tenzij er de bewoner en/of zijn omgeving daar ernstig nadeel van ondervindt. Voorbeelden van onvrijwillige zorg zijn voeding en medicatie, medische handelingen en therapeutische maatregelen terwijl iemand laat blijken dit niet te willen.

 

Lees verder over Wzd-zorg en -rapportages.

Cliënttevredenheid

Eigenlijk houden we niet van het woord ‘cliënt’. We spreken liever van bewoners en hun naasten en van gasten. We meten jaarlijks de tevredenheid van bewoners en hun naasten en van zorghotelgasten. Dat doen we op verschillende manieren. Met terugkerende enquêtes voor alle bewoners, de PREM-meeting, enquêtes voor zorghotelgasten en via de externe website Zorgkaart.nl. De uitkomsten nemen we zeer serieus.
Als gasthuis zijn we ons bewust van de spanningen tussen wens en werkelijkheid, tussen dat wat moet en datgene wat er werkelijk toe doet.

Onze meetinstrumenten staan hier uitgebreider beschreven.

Een prachtige 9,4 op Zorgkaart!

De lat ligt hoog...

Bekijk hier onze scores op Zorgkaart.nl
X