Cliëntenraad: inspraak voor bewoners en gasten zorghotel

Mensen die zorg en ondersteuning krijgen moeten daarover kunnen meepraten en meebeslissen. Zonder die betrokkenheid kan zorg niet uitgaan van wat cliënten belangrijk vinden. En dan schiet zorg haar doel voorbij, namelijk: bijdragen aan een waardevol leven. In Nederland regelt de Wmcz 2018 (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) dat cliënten van instellingen voor langdurig verblijf en hun naasten mee kunnen praten én beslissen over zorg. De cliëntenraad heeft hierin een belangrijke rol.

 

Inzetten voor belangen bewoners

Ook het Bartholomeus Gasthuis heeft een cliëntenraad en de leden zetten zich in voor de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners en gasten. Zij worden zoveel mogelijk betrokken bij de gang van zaken in de eigen woon- en leefomgeving, zorg en dienstverlening (of voor de bewonersgroep die zij vertegenwoordigen). De raad praat dus niet alleen over beleid. Juist onderwerpen die de dagelijkse gang van zaken in het huis aangaan en dus belangrijk zijn voor bewoners en gasten, staan hoog op de agenda.  Leden nodigen bewoners en hun naasten uit voor inloopbijeenkomsten en zijn aanwezig bij bijeenkomsten tussen het gasthuis en bewoners en/of hun vertegenwoordigers.

 

Cliëntenraden hebben advies-, informatie- instemmings- en enquêterecht. Meer details hierover leest u in de officiële tekst van de Wmcz 2018.

 

Betrokken medezeggenschapsorgaan

De cliëntenraad van het Bartholomeus Gasthuis overlegt gemiddeld zes keer per jaar met de bestuurder en spreekt jaarlijks met het College van Regenten. In mei 2020 hebben cliëntenraad en (waarnemend) bestuurder een nieuwe medezeggenschapsregeling vastgesteld. Deze is 2022 geëvalueerd op actualiteit, effectiviteit en wenselijkheid.

 

Geen klachten, wel suggesties

Bij de cliëntenraad kunnen geen klachten worden ingediend. Daarvoor heeft het Bartholomeus Gasthuis een klachtenregeling. Maar, suggesties die alle bewoners ten goede komen zijn welkom. U kunt daarvoor de ideeënbox gebruiken in de hal of mailen naar clientenraad@bartholomeusgasthuis.nl. Bekijk hier het huishoudelijk reglement.

 

De cliëntenraad bestaat uit de volgende leden:

  • mevrouw R. (Rita) van Duinen-Nicolai, partner bewoner groepswonen
  • mevrouw J. (Jolanda) Moonen, familielid bewoner groepswonen
  • mevrouw A. (Annemarie) Roebert, bewoner service appartement
  • de heer F. (Fred) Schouten, vrijwilliger
  • mevrouw P. (Petra) Selier, familielid bewoner groepswonen, secretaris
  • De heer K.W. (Karel) Stegenga, voorzitter, vrijwilliger

 

X