Wet zorg en dwang (Wzd) - onvrijwillige zorg

Onvrijwillige zorg: alleen als het écht niet anders kan

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten voor mensen die hun wil niet (meer) goed kunnen uiten, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening zoals dementie. Het uitgangspunt van deze wet is ‘Nee, tenzij’. Bartholomeus Gasthuis wil onvrijwillige zorg zoveel mogelijk voorkomen. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet wordt toegepast, tenzij de bewoner en/of zijn omgeving daar ernstig nadeel van ondervindt. Voorbeelden van onvrijwillige zorg zijn voeding en medicatie, medische handelingen en therapeutische maatregelen terwijl iemand laat blijken dit niet te willen.  

 

Vast team en meetmomenten
In ons gasthuis bestaat het Wzd-team bestaat uit een Wzd-functionaris (een specialist ouderengeneeskunde die niet betrokken is bij de behandeling van bewoners), de zorgverantwoordelijke en de locatiemanager. Zij leggen maatregelen vast in het Elektronisch Cliënt Dossier (ECD) en evalueren deze op nut en noodzaak.

 

De gevraagde overzichten en bijbehorende analyse worden tijdig ge-upload in het portaal van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De Cliëntenraad bespreekt deze analyse met de locatiemanager, daarna stelt de raad een inhoudelijke reactie op. Er is terugkerend bestuurlijk overleg en een spreekuur van de Wzd-functionaris voor zorgverantwoordelijken. Tot slot voert de Wzd-arts jaarlijks een Wzd-audit uit.

 

Cliëntenraad bespreekt jaarlijks evaluatie onvrijwillige zorg 

De cliëntenraad (CR) heeft de verplichte periodieke analyse van onvrijwillige zorg in het kader van de Wzd en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WVGGZ) van 2021/2022 (tot en met juni) ontvangen, bestudeerd en besproken in de overlegvergadering van 5 juli 2022.

Een puntsgewijze samenvatting van deze bespreking van de analyse én verbetersuggesties:

  • Goed dat de kennis over de wet en het hiernaar (persoonsgericht!) handelen in werkoverleggen aan de orde komt. De CR gelooft dat het uitwisselen van ervaringen tussen collega’s en elkaar direct aanspreken/helpen tijdens het werk de beste manier is. De CR spreekt de wens uit dat er zoveel mogelijk vaste medewerkers op een groepswoning werken. Elkaar kennen en veel samenwerken is naar hun mening bevorderlijk voor de kennisoverdracht en het elkaar scherp houden.
  • Goed dat er nu focus komt op het opleiden van de groepsbegeleiders (zorgmedewerkers niveau 2). Alle leden vinden dat de ‘warme kennisoverdracht’ voorop moet blijven staan.
  • Houd vast aan de persoonsgerichte aanpak en volg de structuren van o.a. verplichte rapportages en bespreekmomenten, maar waak voor teveel bureaucratie.

De cliëntenraad heeft geen inhoudelijke vragen of opmerkingen.

 

 

Vragen over onvrijwillige zorg in het Bartholomeus Gasthuis? Mail ons gerust.

 

X